Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu LAJO-ZBRANE.SK

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je firma Ladislav Blatnický - LAJO, so sídlom Dojč 13, 906 02 Dojč, IČO: 43 827 659 (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.lajo-zbrane.sk (ďalej len "systém"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a kompetencie predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená oboma zmluvnými stranami v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých registračným formulárom predpísaných údajov a náležitostí a odsúhlasenie obsahu objednávky alebo záväznou objednávkou zaslanou na našu e-mailovú adresu.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s nákladmi predávajúceho spojených s predajom, ktoré znáša kupujúci.

Vyplnením registračného formulára či odoslaním záväznej objednávky v rámci internetového obchodu kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov zákazníkov).

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považuje predávajúci za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky, meno a email resp. kontakt. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že kupujúci použil ako formu platenia "platba na účet firmy ", predávajúci vráti finančné prostriedky bankovým prevodom na účet kupujúceho a to do 7 dní. V ostatných prípadoch je potrebné, aby kupujúci uviedol číslo účtu a názov banky, pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Doba platnosti akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Predaj tovaru s obmedzením

Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18-tich rokov. Ide o nasledujúce skupiny tovarov:

- prostriedky sebaobrany (obranné spreje, obušky, boxery, tonfy a iné produkty)

K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto nutné: poslať (čitateľnú) fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže byť objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná. Na základe dohody s predávajúcim je možné takúto objednávku vybaviť bez sporných položiek. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení, uvedených v odstavci Ochrana osobných údajov zákazníkov.

Predaj tovaru do zahraničia

Našli ste na našej stránke výrobok, ktorý by ste si chceli kúpiť, ale momentálne sa nachádzate alebo žijete v zahraničí. Naším úsilím je vyhovieť želaniam všetkých zákazníkov bez ohľadu na miesto dodania tovaru. V prípade, že je to mimo územia SR, riešime platobné a dodacie podmienky individuálne v závislosti od miesta vášho pobytu a od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.

Akustické zbrane

Akustické zbrane predávané našou spoločnosťou sú upravené podľa zákonov Slovenskej Republiky. Všetky sú dodávané s protokolmi o novom kusovom overení zbraní potvrdzujúcom zmenu druhu zbrane z jej originálnej verzie na akustickú zbraň. Dokumenty sú k dispozícii aj v anglickom jazyku. Na kúpu je potrebné mať 18 rokov a potvrdiť to zaslaním kópie dokladu totožnosti na našu adresu alebo mailovú adresu. Doklad treba zaslať iba pri prvej kúpe. Je nevyhnutné, aby sa zákazník uistil, že tento druh zbraní je legálny v jeho krajine. Ak je potrebné registrovať túto zbraň, odporúča sa to dodržať a riadiť sa podľa zákonov príslušnej krajiny. Uvedené zbrane nepredávame mimo územia EU.

UPOZORNENIE !!!

od 1.7.2015 platí novelizácia zákona 190/2003 Z. z  ohľadne expanzných zbraní ( kategória D).


Expanznú zbraň zakúpenú po tomto dátume treba do 7 dni po kúpe prihlásiť na príslušnom ORPZ. Expanzné zbrane nemožno posielať poštou , alebo iným spôsobom fyzickým osobám-len osobný odber na predajni, alebo možné poslať najbližšiemu oprávnenému obchodníkovi vo Vašom okoli.

Na kúpu expanznej zbrane stačí naďalej len OP a vek 18 rokov!!

Možnosti platby
  • prevodným príkazom na účet predávajúceho v Slovenskej sporiteľni , a.s.
  • dobierkou
  • osobný odber
Doprava a dodacie podmienky

Dôležitou informáciou pre zahraničných zákazníkov je cena za dopravu. Táto suma je určovaná individuálne v závislosti od celkovej ceny objednávky, veľkosti, objemu a miesta dodania tovaru. Túto informáciu vám, samozrejme, vieme poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou. V prípade, že tieto dodacie podmienky akceptujete, nebráni nám už nič v úspešnej realizácii obchodu. Tovar do zahraničia zasielame prostredníctvom kuriéra. Pri doručení do ČR platíte cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

Dodacie podmienky, expedičné lehoty a prepravné

Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar, ktorý je na sklade, expedovaný do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. V prípade, že sa objednaný tovar nevyrába, resp. nie je v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar pre kupujúceho zabezpečiť, alebo by s obstaraním tovaru boli spojené neprimerané náklady, nie je predávajúci viazaný objednávkou kupujúceho, o čom kupujúceho v lehote do 3 dní upovedomí.

Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Objednávku si môže skontrolovať pri prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upovedomený emailom.

Dodávka tovaru je uskutočnená prostredníctvom zásielkovej služby alebo slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, nebol včas dodaný výrobcom a pod., alebo sa vyskytnú iné nepredvídateľné udalosti. V prípade ďalšej expedičnej lehoty bude zákazník informovaný emailom, alebo telefonicky.

V akútnych prípadoch (napr. tovar je určený ako darček, alebo je treba ho doručiť pred odchodom na dovolenku) nás zákazník môže požiadať o prednostné vybavenie objednávky. Je možné v objednávke uviesť prednostnú realizáciu objednávky, resp. telefonicky doplniť uvedenú požiadavku. Tovar odošleme prostredníctvom balíka zásielkovou službou s doručením do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň od odoslania).

Pokiaľ časť objednaného tovaru buď nie je momentálne na sklade, alebo je potrebné na zákazku vyrobiť, celú objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o približnom možnom termíne vybavenia celej objednávky. Zákazník nás na základe tejto informácie môže požiadať o zaslanie tej časti tovaru, ktorá je na sklade, v rámci lehoty stanovenej obchodnými podmienkami a zbytok tovaru bude vyexpedovaný, ako náhle bude k dispozícii. V tomto prípade však zákazník uhradí poštovné za obidve zásielky.

Tovar, ktorý ste si u nás objednali Vám bude doručený zásielkovou službou alebo slovenskou poštou. Ku každej zásielke bude priložený záručný list a návod. Faktúra bude zaslaná na Vami uvedenú emailovú adresu. Tovar nadštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg Vám bude dodaný spôsobom, ktorý bude s Vami odsúhlasený osobitne.

Firma Ladislav Blatnický - LAJO , nezodpovedá za neskoré dodanie tovaru spôsobené prepravcom, poštou, oneskoreným dodaním od výrobcu, a pod.

Podmienky a možnosť platby za tovar (poštovné)

Na Vami objednaný tovar, ktorý sa nachádza v objednávke ( ktorú ste potvrdili) Vám náš systém na základe vami potvrdenej objednávky, vygeneruje faktúru od dodávateľa Ladislav Blatnický - LAJO Objednávka, resp. faktúra bude obsahovať produkty s 20% DPH.

Firma Ladislav Blatnický - LAJO poskytuje viacero možností platenia. Vami objednané produkty budú doručené zásielkovou službou alebo slovenskou poštou. Snažíme sa, aby aj poštovné bolo pre Vás čo najvýhodnejšie. Poštovné je účtované podľa hodnoty Vašej objednávky.

Nedoručené zásielky

Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne do 7. dní od odoslania správy.

Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné ako pri prvom odoslaní.

Opätovné odoslanie nedoručenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred.

Pokiaľ zákazník na našu výzvu v navrhnutom termíne neodpovie, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto prípade bude ďalší nákup zákazníka možný len po zaplatení tovaru vopred (bankovým prevodom). Ak platba prebehne v poriadku, toto platobné obmedzenie pre ďalšie objednávky zrušíme.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne Ladislav Blatnický - LAJO a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

Kontaktovať predávajúceho (viď kontakt), ktorému oznámiť, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a čísla svojho účtu, resp. adresu pre vrátenie peňazí.

Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tento na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, uvedenú v sekcii "kontakt". Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar zasielajte prosím späť:

  • v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • nepoužitý,
  • nepoškodený,
  • kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
  • spolu s dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Tovar, prosím zašlite doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka v platnom znení o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 10% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote do 15 dní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Ochrana osobných údajov zákazníkov
Vážení zákazníci,
 od 25. mája 2018 nadobudlo  účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
Firma Ladislav Blatnický-Lajo, získava osobné údaje zákazníka za účelom nákupu tovaru, ak je to treba /ako sú údaje zo ZP ohľadom nákupu zbraní - osobný odber  a streliva, preberacích protokolov  ohľadom opráv zbraní, kúpno – predajných zmlúv zbraní, prípade údaje s OP ohľadom predaja zbraní kateg. D/
identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, r.č., č. ZP, č.OP,  kontaktná adresa, tel.číslo. Vaše kontaktné údaje využívame iba na komunikáciu ohľadom našich produktov, predaja tovaru  a služieb. Informácie nepredávame ani neprenajímame tretím stranám.

Ochrana osobných údajov firmy Lajo-Zbrane , ktorá prevádzkuje e-shop www.lajo-zbrane.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári internetového obchodu www.lajo-zbrane.sk V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť: Ladislav Blatnický-LAJO, Dojč 13, 906 02 Dojč,  oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch  počas celého obdobia registrácie.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti Slovenská pošta, a.s. , pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou firmou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu. Pokiaľ je k umožneniu nákupu potrebné predložiť ďalšie doklady (napr. kópiu preukazu totožnosti) je so všetkými na týchto dokladoch uvedenými údajmi zaobchádzané spôsobom, uvedeným v týchto obchodných podmienkach. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo priamo v on-line režime po prihlásení do systému. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

Firma Ladislav Blatnický - LAJO si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené na týchto stránkach a týkajúce sa ochrany údajov.
Reklamačný poriadok internetovej predajne LAJO - ZBRANE

V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním výrobku a iné. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronické objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Top

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať v Utorok až Piatok od 9.00 - 12.00 h a od 13.00 - 17.30 h, v Sobotu od 9.00 - 12.00 h. 

Tel: +421 903 202 103
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

Nákup na splátky

U nás môžete využiť nákup na splátky cez spoločnosť Quatro.

Quatro - nákup na splátky